Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: +48 786 087 929

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Stanisława Staszica w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony

http://www.sp42lodz.pl/

Daty publikacji  i aktualizacji

 • data publikacji  - 2012-12-27
 • data ostatniej istotnej aktualizacji - 2024-03-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Strona zawiera linki do stron, które mogą zawierać elementy niedostępne cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Niniejsze Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia:  2024-03-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot  publiczny, 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można uzywać standardowych skrótów klawiwturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostepnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 1. osoba do kontaktu: Agnieszka Piotrowska
 2. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. telefon: +48 786 087 929

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak dostepności.

Procedura skargowo-wnioskowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi mieści się w jednym budynku przy ul. Przyszkole 42. Do szkoły prowadzą dwa wejścia: wejście główne oraz wejście tylko dla uczniów klas I-IV. Osoby z zewnątrz używają wejścia głównego i wpisują się do książki wejść na holu na parterze w obecności dyżurującego pracownika obsługi. Uczniowie po wejściu do szkoły już w przedsionku schodzą do szatni, w której przebywają
  w obecności dyżurujących nauczycieli i pracowników obsługi.
 2. Budynek szkolny jest czterokondygnacyjny, z holu na parterze schody z prawej i lewej strony budynku prowadzą do szatni uczniowskich umieszczonych w piwnicy budynku oraz wyżej na kolejne piętra (I i II), na których znajdują się korytarze i sale lekcyjne. Szkoła nie posiada windy.
 3. Szkoła nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.
 4. Przed szkołą nie ma parkingu ani miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Samochody parkują wzdłuż ulicy Przyszkole. Przed placówką znajduje się duża część chodnika, na której w razie potrzeby osoba niepełnosprawna mogłaby zostawić samochód, na czas załatwienia niezbędnych spraw w szkole.
 5. Do szkoły ma prawo wejść osoba niepełnosprawna z psem asystującym odpowiednio zabezpieczonym kagańcem i na smyczy. Z uwagi na przebywanie uczniów
  i pracowników szkoły na korytarzu na parterze, osoba niepełnosprawna z psem asystującym pozostaje w strefie holu na parterze we wskazanej przez dyżurującego pracownika obsługi części szkoły.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani online.

Aplikacje mobilne

            Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.