Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: 42 684 23 68, 42 684 41 45

Koło promotorów zdrowia

KOŁO PROMOTORÓW ZDROWIA  

Koordynator - p. Joanna Kubasiewicz

Cele i zadania zajęć:

Cele ogólne

 • Zapewnienie wszechstronnego rozwoju ucznia.
 • Rozbudzenie zainteresowań.
 • Zachęcanie do dbałości o własne zdrowie i swej rodziny.

Cele szczegółowe:

 • wyposażenie ucznia w szeroki zasób wiedzy na temat prowadzenia zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie pożądanych postaw wobec własnego zdrowia w działaniu indywidualnym i zespołowym oraz umiejętności samokontroli i samooceny,
 • kształtowanie zasad ochrony zdrowia w zakresie ogólnej higieny osobistej, higieny mieszkania i najbliższego środowiska,
 • wzbudzanie zainteresowania rodziców i dzieci oraz nauczycieli wspólnym kształtowaniem zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie właściwej postawy wobec zdrowia jako wartości nadrzędnej,
 • kształtowanie nowego sposobu myślenia o zdrowiu, rozumianego jako stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego,
 • przekazanie wiedzy o zdrowym stylu życia,
 • zachęcanie do dbałości o własne zdrowie,
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy w czasie pracy, zabawy i wypoczynku,
 • wyrobienie właściwych nawyków do utrzymania zdrowia,
 • wykształcenie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej  i grupowej (integracja środowiska uczniowskiego),
 • rozumienie potrzeby i konieczności czynnego uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej w życiu codziennym.

Zdrowy styl życia promujemy również na co dzień, jednym z przykładów jest regularna fluoryzacja zębów.