Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: +48 786 087 929

Procedury

 Z wszystkimi procedurami mogą się Państwo zapoznać w sekretariacie szkoły.

L.P.

Rodzaje procedur

1.

PROCEDURA KOMUNIKACJI ZEWNĘTRZNEJ I PRZYGOTOWANIA KORESPONDENCJI NA ZEWNATRZ W SP 42

2.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA

3.

PROCEDURA KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ W SP 42

4.

Procedura kontroli spełniania przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 42 obowiązku szkolnego

5.

Procedura procesu adaptacyjnego uczniów klas pierwszych

6.

Procedura procesu adaptacyjnego uczniów klas czwartych

7.

Procedura prowadzenia i przechowywania księgi protokołów w formie elektronicznej

8.

Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego

9.

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi w Szkole Podstawowej Nr 42 im. Stanisława Staszica w Łodzi

10.

Procedura postępowania wobec osób obcych oraz rodziców/prawnych opiekunów wchodzących na teren szkoły

11.

Procedura przeprowadzania obserwacji lekcji

12.

Procedura oceniania nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 42 w Łodzi

13.

Procedura postępowania z uczniem przewlekle chorym

14.

Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 42 w Łodzi

15.

Procedura przyjmowania skarg i wniosków

16.

Procedura w zakresie efektywnego systemu przepływu informacji na temat

zdarzeń krytycznych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.

17.

Procedura obowiązująca w SP 42 na czas szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

18.

Procedura bezpieczeństwa w SP42 na  czas udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć  dydaktycznych oraz konsultacjach indywidualnych i grupowych dzieci z klas IV – VIII.

19.

Procedury obowiązujące w bibliotece szkolnej SP42 w okresie zwalczania COVID-19.

20.

Procedura określająca zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

21.

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

22.

Procedura funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

23.

Strategia przygotowania i zarządzania placówką oświatową w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi w roku szkolnym 2020/2021.

24.

Procedura obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi na czas szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

25.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły obowiązująca w SP42 w Łodzi.

26.

Polityka antykorupcyjna w SP42 w Łodzi.

27.

Procedura funkcjonowania szkoły w okresie zagrożenia epidemicznego.

28.

Procedura organizacji i dokumentowania zajęć edukacyjnych  „Wychowanie do życia w rodzinie”.

29.

Procedura udostępniania informacji publicznej w trybie wnioskowym w SP42 w Łodzi.

30.

Procedura skreślenia pełnoletniego ucznia z listy SP42 w Łodzi.

31.

Procedura współpracy z rodzicami w SP42 w Łodzi.

32.

Procedura zgłaszania przypadków naruszeń prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

33.

Kryteria wytypowania pracownika pedagogicznego do zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy ( w tym do przeniesienia na inne stanowisko ).

34.

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.

35.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w SP42 w Łodzi.

36.

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole.

 37. Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem