Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: +48 786 087 929

Regulaminy

WYKAZ REGULAMINÓW W SP42

 Z wszystkimi regulaminami mogą się Państwo zapoznać w sekretariacie szkoły.

Regulamin przyznawania nagród dyrektora dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 42 w Łodzi

Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli SP 42

Regulamin Rady Pedagogicznej SP 42

Regulamin dofinansowania doskonalenia nauczycieli SP 42

Regulamin dyżurów nauczycieli w SP 42

Zasady polityki kadrowej w SP 42

Regulamin samorządu uczniowskiego SP 42

Regulamin przyznawania odznaki „ Wzorowy uczeń” dla uczniów klas 4-6 SP 42

Regulamin przyznawania stypendium naukowego w SP 42 w Łodzi

Regulamin wolontariatu SP 42

Regulamin przyznawania punktów za wolontariat

Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw międzylekcyjnych

Regulamin nagród dyrektora dla pracowników administracyjnych i obsługi w SP 42

Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi

Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w SP 42

Regulamin  naboru na wolne stanowiska urzędnicze w SP 42

Regulamin przyznawania  dodatkowego wynagradzania rocznego dla pracowników SP 42

Regulamin pracy w SP 42

Regulamin zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SP42

Regulamin organizacji kontroli zarządczej

Regulamin scentralizowanego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów obsługiwanych przez CUWO w Łodzi

Regulamin Sali gimnastycznej

Regulamin pracowni informatycznej

Regulamin pracy  biblioteki szkolnej

Regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych zakupionych z dotacji MEN w SP 42

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w SP 42

Regulamin wycieczek szkolnych dla SP 42

Regulamin stołówki szkolnej w SP 42

Regulamin świetlicy szkolnej w SP 42

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego

Zasady i tryb wyznaczania celów jednostki i określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięć w SP42

Zasady postępowania w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych w SP 42

Regulamin Udzielania Zamówień w SP42

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130,000 zł w SP42