Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: 42 684 23 68, 42 684 41 45

Terminy zebrań z rodzicami

Witamy w nowym roku szkonym 2021/2022!

7 września 2021r

klasy 1-3 godz.17.00

klasy 4-8 godz.18.00

wybór przedstawicieli do Rady Rodziców

zapoznanie rodziców z Przedmiotowym Systemem Oceniania, kryteriami oceniania z zachowania oraz Planem Pracy Szkoły, 

przekazanie informacji o realizowanych na terenie szkoły projektach oraz zajęciach rozwijających i wyrównawczych

zapoznanie z procedurą funkcjonowania szkoły w czasie panedmii

2 listopada 2021 r.

konsultacje z rodzicami uczniów klas 1-8

klasy 1-3 godz.17.00

klasy 4-8 godz. 18.00

14 grudnia 2021 r.- podsumowanie pierwszego półrocza

klasy 1-3 godz.17.00

klasy 4-8 godz. 18.00

zapoznanie rodziców z zagrożeniem oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów oraz obniżonymi ocenami z zachowania

Klasyfikacja śródroczna odbedzie się 25 stycznia 2022 r.

Rozpoczęcie II półrocza - 1 lutego 2022 r.

15 marca 2022 r. 

konsultacje z rodzicami uczniów klas 1-8

17 maja 2022 r. 

zapoznanie rodziców z zagrożeniem oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów oraz obniżonymi ocenami z zachowania

Klasyfikacja końcoworoczna odbedzie się 21 czerwca 2022 r.