Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: +48 786 087 929

Statut szkoły

 

Spis treści

Rozdział 1   POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Rozdział 2   CELE I ZADANIA SZKOŁY

Rozdział 3   ORGANY SZKOŁY I  ICH KOMPETENCJE

Rozdział 4   ORGANIZACJA SZKOŁY

Rozdział 5   NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Rozdział 6  ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

Rozdział 7  UCZNIOWIE SZKOŁY

Rozdział 8 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB WEWNĄTRZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW

Rozdział 9   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 • § 1
 1. Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi jest publiczną szkołą podstawową.
 2. Siedziba szkoły znajduje się przy ul. Przyszkole 42
 3. Szkoła nosi numer 42
 4. Szkoła nosi imię Stanisława Staszica
 5. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa nr 42 im. Stanisława Staszica w Łodzi i jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach jest używany skrót nazwy – Szkoła Podstawowa nr 42 im. Stanisława Staszica.
 6. Szkołę prowadzi Miasto Łódź
 7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi.
 • § 2
 1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 • § 3
 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
 • § 4

     Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 42 im. Stanisława Staszica w Łodzi,
 2. statucie – należy przez to rozumieć statut Szkoły Podstawowej nr 42 im. Stanisława Staszica w Łodzi,
 3. nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,
 4. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica w Łodzi
 5. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem
 6. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Łódź.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 • § 5

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo- profilaktyczny szkoły.

 • § 6
 1.  Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

2) program wychowawczo- profilaktyczny obejmujący:: treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. W przypadku nauki zdalnej, nauczyciele dostosowują program nauczania do możliwości realizacji przy stosowaniu technologii informatycznych.
 2. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

            1) pierwszy etap edukacyjny – klasy I – III szkoły podstawowej,

            2) drugi etap edukacyjny – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

 • § 7
 1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców  postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,

                13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

14) Zapewnienie dobrej jakości edukacji wszystkim uczniom, w tym słabo lub zupełnie nieznającym języka polskiego. Zapewnienie dobrej jakości edukacji wszystkim uczniom, w tym słabo lub zupełnie nieznającym języka polskiego.

               

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 poprzez:

1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia,

2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,

6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów,

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka,

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu,

10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,

11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,

13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę ciała,

14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej,

15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków, dopalaczy i in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,

16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo,

17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,

18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku,

19) rozwijanie umiejętności asertywnych,

20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,

21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich,

23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego,

24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym i prywatnym,

                25) integrację uczniów niepełnosprawnych 

                26) organizację form wsparcia dla uczniów niebędącymi obywatelami polskimi

 • § 8

Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania: 

1. integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

2. oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,

3. prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,

4. prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej,

5. pracę pedagoga i psychologa szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,

6. współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, innymi poradniami specjalistycznymi, Sądem Rodzinnym w Łodzi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.

7. prowadzenie  dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie zajęć lekcyjnych, jako języka obcego, w celu opanowania języka polskiego w stopniu umożliwiającym      udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych

8. prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania, z których uczniowie potrzebują pomocy w wyrównywaniu różnic programowych     

 • § 9
 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia, a w przypadku zagrożenia epidemicznego wdraża procedury bezpieczeństwa, zmniejszające ryzyko zakażenia się chorobami zakaźnymi

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opiekę poprzez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie dyrektora szkoły,

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,

4) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i po zajęciach lekcyjnych,

5) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,

6) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy,

7) wyodrębnienie w salach lekcyjnych miejsca na pozostawienie książek i przyborów szkolnych,

8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,

9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej,

10) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynku, placów, boisk i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,

11) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,

12) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,

13) natychmiastową reakcję nauczyciela na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

14) zachowanie pracownika obsługi szkoły zwracającego się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o wpis do rejestru osób wchodzących na teren szkoły, w razie potrzeby zawiadamiającego o tym fakcie dyrektora szkoły lub kierującego tę osobę do dyrektora,

15) informowanie przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły, dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

 1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem poprzez przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej):

1) na 25 uczniów – wyjścia, wyjazdy do kina, teatru, muzeum i innych docelowych instytucji, miejsc na terenie Łodzi,

2) na 15 uczniów – wycieczki piesze miejskimi szlakami w Łodzi i poza Łódź, wycieczki krajoznawczo-turystyczne,

3) na 8 uczniów – wycieczki turystyki kwalifikowanej,

4) na 10 osób – wyjazdy na tzw. białe i zielone szkoły oraz wyjazdy zagraniczne,

5) w szczególnych przypadkach dyrektor może zwiększyć liczbę opiekunów.

 1. Szkoła prosi organizatora wycieczki o kontrolę taboru przewożącego uczniów, której wyniki powinny być na żądanie okazane kierownikowi wycieczki wyznaczonemu przez dyrektora szkoły lub zgłasza Policji autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej przed wyjazdem na wycieczkę.
 2. Na prośbę nauczyciela organizującego wycieczkę, po uzyskaniu zgody dyrektora, w trakcie jej trwania w czynnościach opiekuńczych mogą go wspierać pracownicy niepedagogiczni szkoły.
 3. Szkoła prowadzi rejestr wyjść grupowych uczniów, które nie są wycieczkami. Rejestr wyjść prowadzi z upoważnienia dyrektora, wicedyrektor. Rejestr zawiera informacje określone odrębnymi przepisami, w szczególności podpisy opiekunów każdego wyjścia
  i podpis dyrektora.
 4. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu w pracowniach komputerowych, bibliotece oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.
 5. Zasady sprawowania opieki w stanie zagrożenia epidemicznego określają odrębne procedury

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 • § 10
 1. Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły,

2) rada pedagogiczna,

3) samorząd uczniowski,

4) rada rodziców.

 1. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,
  w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest Łódzki Kurator Oświaty.
 2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,
  w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.
 • § 11
 1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.
 2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu szkół,

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

 1. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,

9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

10) występowanie do Łódzkiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

11) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

12) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,

13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania,

14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej,

15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,

18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania,

19) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,

21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć,

22) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

23) wykonywania innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

24) odwołanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w sytuacjach, gdy na terenie, na którym znajduje się szkoła mogą wystąpić zdarzenia, które zagrażają zdrowiu uczniów

25)  zawieszenie zajęć oddziału, etapu edukacyjnego lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć na czas oznaczony, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego powiatowego inspektora sanitarnego w sytuacji, gdy ze względu na aktualną sytuację epidemiczną może być zagrożone zdrowie uczniów i zawiadomienie organu nadzorującego.          

26) w przypadku gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, dyrektor może, za zgodą rodziców albo opiekuna nieletniego oraz nieletniego, zastosować, jeżeli jest to wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie, przeproszenia pokrzywdzonego, przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły. Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania kary określonej w statucie szkoły. Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy nieletni dopuścił się czynu zabronionego wyczerpującego znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego

 1. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy należy w szczególności:

1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status pracowników samorządowych,

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole,

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły,

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,

10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,

15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych,

16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument,

17) powoływanie komisji rekrutacyjnej i wyznaczanie jej przewodniczącego.

 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
 2. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły z powodu zagrożenia epidemicznego, ustala tryb pracy szkoły i przekazuje informacje uczniom, rodzicom i nauczycielom.
 3. Głos dyrektora jest decydujący przy rozstrzyganiu spraw przez głosowanie, w przypadku równego rozłożenia głosów za i przeciw.
 4. Zadania dyrektora w związku z RODO:

1) Dyrektor, jako Administrator Danych Osobowych w procesach przetwarzania danych uwzględnia charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz  ryzyko naruszenia prawa lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia.

2) Dyrektor powołuje Inspektora Danych Osobowych, który bezpośrednio podlega Administratorowi Danych Osobowych.

3) Dyrektor zatwierdza i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także było poddawane systematycznym przeglądom i aktualizacji.

4) Dyrektor ustala zasady przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą,w szczególności danych osobowych osób korzystających z pomocy poradni, rodziców oraz pracowników i współpracowników Szkoły.

5) Dyrektor sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych poprzez Inspektora Ochrony Danych Osobowych stosującego obowiązujące w tym zakresie przepisy. 

 9.  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły  dyrektor odpowiada za organizację realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik     kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.

10. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły z powodu zagrożenia epidemicznego, ustala tryb pracy szkoły i przekazuje informacje uczniom, rodzicom i nauczycielom.

 • § 12
 1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
  W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.
 2. Do jej kompetencji stanowiących należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,

5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,

7) zaproponowany przez nauczyciela program nauczania,

8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

9) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,

10) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,

11) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć

12) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

 1. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
 2. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub jego zmiany.
 3. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę
  o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.
 4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 5. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 • § 13
 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada samorządu uczniowskiego, w skład której wchodzą uczniowie klas IV-VIII.
 2. Zasady wybierania i działania samorządu uczniowskiego określa regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.
 4. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

 1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
 2. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem. 
 • § 14
 1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
 3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 4. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo- profilaktycznego,

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole,

5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 2. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 • § 15

Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły. 

 • § 16
 1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania
  w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy szkoły.
 2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od podjęcia decyzji.
 3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły. W sytuacji ograniczenia funkcjonowania szkoły z powodu zagrożenia epidemicznego korespondencja pomiędzy organami prowadzona jest drogą elektroniczną bądź w formie wideokonferencji.
 4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły,
  po wysłuchaniu zainteresowanych stron.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 • § 17
 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.
 2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 25.
 3. Zajęcia edukacyjne w klasach 1. etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie więcej niż 27.
 • § 18
 1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
 2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny. 
 • § 19
 1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1 podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 • § 20
 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:

1) edukacji wczesnoszkolnej na pierwszym etapie edukacyjnym,

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.

 1. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 3. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.
 4. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. 
 • § 20a
 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły wprowadza się kształcenie na odległość.
 2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być w szczególności realizowane z wykorzystaniem:

1) materiałów w postaci elektronicznej dostępnych na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej i Okręgowej Komisji Edukacyjnej, sprawdzonych portali edukacyjnych i stron internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;

2) materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii;

3) innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;

4) dziennika elektronicznego;

5) mediów społecznościowych, komunikatorów, programów do telekonferencji   przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;

6) informacji i materiałów edukacyjnych zamieszczanych na stronie internetowej Szkoły;

7) podręczników, ćwiczeń, kart pracy, będących w posiadaniu uczniów;

8) kontaktu telefonicznego z nauczycielem;

9) wydrukowanych przez Szkołę materiałów dla uczniów.

 1. Wykorzystuje się różne formy nauki:

1) nauczanie synchroniczne, podczas którego uczeń i nauczyciel są w bezpośrednim kontakcie w trakcie lekcji online;

2) nauczanie asynchroniczne zakładające przekazywanie informacji bez bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem. Uczniowie otrzymują informacje dotyczące materiału do nauki za pomocą Internetu poprzez pocztę elektroniczną, media społecznościowe, wirtualne lekcje, filmy, audiobooki, dyskusje online, zintegrowaną platformę edukacyjną epodreczniki.pl, dzienniki elektroniczne i inne zasoby, które wskaże nauczyciel;

 3) nauczanie w formie mieszanej.

 1. Dobór metod i technik na odległość powinien uwzględniać możliwości psychofizyczne i techniczne wszystkich uczestników procesu oraz zasadę równego dostępu i równego traktowania.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły określa dyrektor zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Planowane formy pracy szkoły w okresie nauczania zdalnego nie powinny naruszać praw ucznia i praw dziecka oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 4. W szczególności dyrektor szkoły ustala:

                     1) tygodniowy plan zajęć dla każdej klasy,

                     2) sposoby monitorowania postępów uczniów, udzielania uczniom i rodzicom informacji zwrotnych i oceniania,

                     3) zasady dokumentowania pracy nauczyciela i uczniów,

                     4) sposoby i kanały komunikacji z uczniem i rodzicem

       8. Szczegółowa organizacja nauczania musi uwzględniać:

                     1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

     2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

     3) możliwości psychofizyczne uczniów,

     4) naprzemienne kształcenie z użyciem monitorów i bez ich użycia, w tym przestrzeganie zasad proporcji czasu pracy przed monitorem i samodzielnej pracy podczas lekcji       bez użycia monitora (z wykorzystaniem podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz w innej formie),

     5) możliwości techniczne i organizacyjne dostępu do proponowanych form nauczania przez nauczycieli i uczniów,

     6) bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych w procesie zdalnego nauczania i uczenia się,

     7) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa oraz wynikające ze specyfiki zajęć.

9. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy szkołą a uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny oraz platforma elektroniczna wyznaczona przez dyrektora szkoły. Wszelkie istotne informacje przekazywane przez nauczyciela oraz rodzica, dotyczące funkcjonowania ucznia w okresie zdalnego nauczania i uczenia się powinny mieć formę pisemną, powinny być przekazywane za pomocą modułu wiadomości w dzienniku elektronicznym. Za przyjęcie wiadomości uważa się systemowe potwierdzenie jej odczytania.

       10. Udział uczniów w ustalonych zajęciach on-line oraz realizacja przekazanych zdalnie przez nauczycieli zadań i prac są obowiązkowe. Obecność ucznia na zajęciach                             prowadzonych zdalnie potwierdza się:

1) na lekcjach prowadzonych zdalnie - poprzez zgłoszenie się ucznia podczas sprawdzania lub pobierania listy obecności oraz aktywność ucznia w procesie lekcyjnym, w tym szczególnie odpowiadanie na pytania nauczyciela w formie głosowej lub pisemnej (czat);

2) przesłanie systemowe odbioru informacji i materiałów edukacyjnych przesłanych przez nauczyciela oraz realizację zadań i przesłanie wymaganych informacji zwrotnych do nauczyciela;

3) realizację zadań w udostępnionych uczniowi aplikacjach, platformach, na których realizowane są zadania.

 • § 21
 1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe.Planowane formy pracy szkoły w okresie nauczania zdalnego nie powinny naruszać praw ucznia i praw dziecka oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach poza systemem klasowo-lekcyjnym.
 3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 • § 22
 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.
 4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 
 • § 23
 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.
 3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
 4. Szkoła używa dziennika elektronicznego jako dziennika dokumentującego zajęcia lekcyjne
  oraz dzienników papierowych do dokumentowania zajęć świetlicy, pedagoga, psychologa, nauczania indywidualnego oraz zajęć pozalekcyjnych.
 • § 24
 1. Religia i etyka jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.
 2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia w danym roku szkolnym.
 3. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi lub zwalniani przez rodziców o ile jest to pierwsza lub ostatnia lekcja.
 4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.
 5. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.
 6. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii odbywają rekolekcje wielkopostne w wyznaczonym terminie. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele religii.
 7. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii w trakcie rekolekcji objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.
 • § 25
 1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.
 2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
 3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły
  w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
 4. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
 • § 26
 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego jest elementem procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły.
 2. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi edukacyjnej i do wyboru zawodu.
 3. Na podstawie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa , o którym mowa w ust. 1, na każdy rok szkolny opracowuje się program realizacji wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Celami wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest:

1) przygotowanie uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjno -  zawodowej;

2) kształcenie umiejętności określania własnych predyspozycji, cech osobowości, zainteresowań, talentów,  mocnych stron i umiejętności;

3) przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych i trafnych wyborów edukacyjno - zawodowych;

 4) przekazanie informacji rodzicom na temat predyspozycji zawodowych, osobowościowych i edukacyjnych ich dziecka.

 1. Realizatorami doradztwa zawodowego w szkole są

    1) dyrektor szkoły;

    2) doradca zawodowy;

    3) pedagog, psycholog;

    4) wychowawcy klas i wychowawcy świetlicy;

    5) nauczyciele przedmiotów;

    6) nauczyciel bibliotekarz.

6.  Do zadań dyrektora należy:

 1 )zatwierdzanie do 30 września każdego roku szkolnego , po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego opracowanego zgodnie z odrębnymi przepisami ;

2 ) dopuszczanie do użytku w szkole programu zajęć z doradztwa zawodowego   

3 );nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

 1.  Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

    1) diagnozowanie potrzeb uczniów na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;

    2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami;

    3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na każdy           rok  szkolny;

   4) koordynacja realizacji programu o którym mowa w ust. 3 pkt.7;

   5) przedstawienie radzie pedagogicznej dwa razy w roku informacji o realizacji programu, o którym mowa w ust.3 pkt. 7 wraz z wnioskami;

   6) wspieranie nauczycieli w zakresie realizacji działań określonym w programie, o którym mowa w ust.3 pkt.7;

  7) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych.

      8.  W klasach I – VI doradztwo zawodowe jest realizowane w formie orientacji zawodowej, która ma na celu w szczególności

1) zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami 

2) kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji;

3) pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

 1. Doradztwo zawodowe w formie orientacji zawodowej jest realizowane:

1) w trakcie bieżącej pracy z uczniami w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia i realizujących  treści przewidziane w podstawie programowej;

 2) przez zintegrowanie działania nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców przewidziane w opracowanym na każdy rok programie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 1. W klasach VII i VIII doradztwo zawodowe jest realizowane w formie:

1) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego których treści programowe i wymiar godzin określają odrębne przepisy prawa;

 2) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowanych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

3) zajęć z wychowawcą;

4) indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym;

5) indywidualnych lub grupowych wizyt w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe  

6) innych działań ujętych w programie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

 1. Przy organizacji i realizacji doradztwa zawodowego szkoła współpracuje w szczególności:

1) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w zakresie rozpoznawania uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów oraz  w prowadzeniu zajęć w szkole przez specjalistów poradni;

2) organizacjami pozarządowymi w kontekście poznawania różnych zawodów i dziedzin , jakimi zajmują się inni;

 3) innymi szkołami wspólnie organizując różne akcje i wymieniając doświadczenia koordynatorów doradztwa zawodowego, nauczycieli i uczniów;

4) przedsiębiorcami i pracodawcami poprzez spotkania dotyczące poznawania poszczególnych zawodów , wymagań i oczekiwań pracodawców oraz wpływu udziału w zajęciach z doradztwa zawodowego na wyznaczanie i osiąganie celów zawodowych;

5) placówkami doskonalenia nauczycielu w zakresie podnoszenia kompetencji dotyczących kształcenia umiejętności podejmowania właściwych decyzji, dokonywania trafnych wyborów i planowania kariery edukacyjno  –zawodowej.

 • § 27
 1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły
  a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
 2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Działalność innowacyjna jest integralnym elementem działalności szkoły, wyzwalającym kreatywność uczniów i nauczycieli
 4. Innowacja pedagogiczna to nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły; określone jako wymóg stawiany szkole poprzez realizację warunków i sposobów wynikających z podstawy programowej.
 5. Realizacja innowacji pedagogicznych ma na celu:

1) Inspirowanie nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, których rezultatem jest rozwijanie kompetencji uczniów, w szczególności przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym i społecznym;

2) Możliwość wspierania nauczycieli w ich nowatorskich działaniach.

6. Szczegółowy sposób organizacji i dokumentowania działań innowacyjnych określa dyrektor szkoły

 • § 28
 1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.
 2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,

2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów.

 1. Biblioteka prowadzi szkolne centrum multimedialne.
 2. Do zadań biblioteki należy:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych nośników cyfrowych itp.),

2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów,

3) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek,

4) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych,

5) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 1. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:

1) uczniami, poprzez:

  1. a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,
  2. b) tworzenie aktywu bibliotecznego,
  3. c) informowanie o aktywności czytelniczej,
  4. d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,
  5. e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:

  1. a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych i czasopism pedagogicznych,
  2. b) organizowanie wystawek tematycznych,
  3. c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki,
  4. d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,
  5. e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece,
  6. f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa,
  7. g) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych;

3) rodzicami, poprzez:

  1. a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,
  2. b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,
  3. c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,
  4. d) udostępnianie statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych dokumentów prawa szkolnego,
  5. e) udostępnianie szkolnej filmoteki z uroczystościami szkolnymi;

4) innymi bibliotekami, poprzez:

  1. a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,
  2. b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.

         6. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły i rodzice z zachowaniem obowiązujących procedur                         wdrożonych na czas zagrożenia epidemicznego.

 • § 29
 1. W szkole działa świetlica dla uczniów.
 2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.
 3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
 4. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.
 5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
 6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Każda grupa ma swojego wychowawcę.
 7. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.
 8. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają sprawozdania ze swojej działalności.
 9. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
 10. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem. 
 • § 30
 1. Szkoła zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole
 2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala dyrektor szkoły.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania ze stołówki szkolnej znajdują się w regulaminie stołówki, który jest odrębnym dokumentem.

        § 30a

1. Opieka zdrowotna nad uczniami, realizowana w Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi obejmuje:     

a )  profilaktyczną opiekę zdrowotną;

b )  promocję zdrowia;

c )  opiekę stomatologiczną.

2.Opieka zdrowotna jest sprawowana we współpracy z rodzicami uczniów.

3.Profilaktyczną opiekę zdrowotną i profilaktyczną opiekę stomatologiczną sprawuje się do ukończenia przez uczniów szkoły.

4.Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania od poniedziałku do piątku w gabinecie profilaktyki zdrowotnej.

5.Opiekę stomatologiczną sprawuje lekarz stomatolog na podstawie zawartej umowy między gabinetem stomatologicznym a dyrektorem szkoły upoważnionym przez organ prowadzący.

6.Profilaktyczna opieka zdrowotna i stomatologiczna są sprawowane w przypadku braku wyrażenia sprzeciwu ze strony rodziców na świadczenia  wymienione
w ust. 3 w formie pisemnej do świadczeniodawców realizujących usługę.

7.Na każde wykonywane świadczenie stomatologiczne dziecka konieczna jest zgoda rodziców ucznia.

8.Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi wymaga pisemnej zgody rodziców przed objęciem ich opieką, która jest realizowana przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania.

9. Podawanie leków i i wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia
w szkole przez pracowników szkoły odbywa się wyłącznie za ich pisemną zgodą zgodnie z zaleceniami lekarza i upoważnieniem rodziców”.  

 • § 31
 1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia: sale dydaktyczne, pracownie przedmiotowe (informatyczna, chemiczno-fizyczna, biologiczno-przyrodnicza, sale gimnastyczne, pomieszczenia świetlicy, pomieszczenia biblioteki
  i czytelni, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, kuchnię i stołówkę).
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów przebywających na terenie szkoły, budynek szkolny i jego otoczenie są objęte systemem monitoringu wizyjnego, którego zasady funkcjonowania znajdują się w odrębnym dokumencie.
 • § 32
 1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.
 2. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły. W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest realizowana w formach dostosowanych do możliwości jej sprawowania w formie zdalnej.  Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przekazywana jest rodzicom i uczniom, a w przypadku zajęć rewalidacyjnych ustalana z rodzicami oraz rejestrowana w opracowanym IPET-cie dla ucznia.
 3. W ramach działań na rzecz podnoszenia jakości udzielanej w szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej dyrektor określa sposób monitorowania i analizowania udzielanej w szkole pomocy.
 4. Szkoła bierze udział w postępowaniu diagnostycznym uczniów, prowadzonym przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w szczególności poprzez:

1) udział nauczycieli we wspólnej ocenie funkcjonowania uczniów;

2)  formułowanie i przekazywanie oceny efektów działań prowadzonych w szkole;

3)  planowanie dalszych działań.

 1. W przypadku ubiegania się o objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, szkoła opracowuje i przekazuje poradni dokumentację określającą:

1)  trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole;

2)  opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w szkole.

 1. Warunki organizowania kształcenia i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, określają odrębne przepisy, na podstawie których szkoła zapewnia:

1)  realizację zaleceń z orzeczeń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, a w przypadku zawieszenia zajęć z powodów epidemicznych z uwzględnieniem możliwość ich realizacji w formie zdalnej;

2)  właściwe warunki do nauki, w tym środki dydaktyczne;

3)  integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym poprzez działania wychowawcze prowadzone przez wychowawcę oddziału, uczących nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem.

 1. Zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowane są przez nauczycieli uczących i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniami, wchodzących w skład zespołu PPP.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy w każdym prowadzonym wariancie kształcenia.

1) zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

2) konsultacji z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem,

 3)  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów danego oddziału koordynuje wychowawca klasy, a w szczególności:

1) informuje nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem;

2) planuje i koordynuje udzielaną pomoc w ramach zintegrowanych działań nauczycieli  i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.

 • § 33
 1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
 2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

 1. Świadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest stypendium za wyniki w nauce.
 2. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 3. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocei odnosił znaczące sukcesy edukacyjne lub wynikające z zainteresowań osobistych, w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium, z zastrzeżeniem ust. 6
 1. Stypendium za wyniki w nauce udziela się uczniom od klasy V.
 2. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 
 • § 34
 1.  Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno  -Pedagogiczną nr 6 w Łodzi oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

 1. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.
 2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia
  i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 • § 35
 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach niepedagogicznych.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.
 4. Zadania nauczycieli i innych pracowników w związku z RODO:

1) Nauczyciele w działalności służbowej stosują w praktyce przetwarzanie danych osobowych, zasady i czynności oraz obowiązki spoczywające na nich na mocy przepisów krajowych oraz państw członkowskich Unii o ochronie danych osobowych.

2) Do obowiązków nauczycieli należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z decyzją Dyrektora, a także zabezpieczenie nośników danych w zgodności z dokumentacją zabezpieczenia danych osobowych placówki w formie zapisów elektronicznych, jak i tradycyjnych oraz udostępnienia danych uprawnionym podmiotom i osobom w granicach i przepisach prawa.

3) Do obowiązków  pracowników niebędących nauczycielami należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień, zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych.

 • § 36
 1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor tworzy stanowisko wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności.
 2. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.
 • § 37

Pracownicy niepedagogiczni

 1. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są :

1)  główny księgowy

2)  kierownik gospodarczy

3)  inspektor do spraw bhp

4)  samodzielny referent

5)  konserwator

6)  sprzątaczka

7)  robotnik gospodarczy

8)  woźny, woźna

 1. Grupę tę stanowią pracownicy administracji i obsługi, którzy podlegają przepisom Kodeksu pracy oraz innym przepisom, zarządzeniom i układom zbiorowym dotyczącym tej grupy.
 2. Pracownik niepedagogiczny zna swój przydział obowiązków przypisany do danego stanowiska pracy i przedstawiony mu przez Dyrektora Szkoły, który znajduje się w teczce osobowej;
 3. Obowiązkiem pracownika niepedagogicznego jest:

1) troska o bezpieczeństwo dzieci i powierzone mienie poprzez odpowiednią organizację pracy, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków, przestrzeganie regulaminu pracy
i ustalonego w Szkole ładu organizacyjnego;

3) natychmiastowe zawiadomienie przełożonych o zauważonym w placówce  wypadku albo zagrożeniu życia  lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeżenie współpracowników , a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o niebezpieczeństwie;

4) przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

5) zachowania tajemnicy służbowej.

 • § 38
 1. Do zadań wychowawcy klasy należy:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

6) W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły wychowawca ustala sposób komunikowania się z nauczycielami uczącymi dany oddział za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w razie potrzeby organizuje spotkania on-line nauczycieli, szczególnie w celu uzgodnienia tygodniowych zakresów treści nauczania i monitorowania ilości zadań przekazywanych uczniom oraz ustalenia rocznej oceny zachowania

7) Wychowawca ma obowiązek uzyskać od rodziców informację czy uczeń posiada możliwość dostępu do dziennika elektronicznego oraz ustalonych komunikatorów, którymi przesyłane są zadania i prowadzone zajęcia on-line przez nauczycieli. W razie rozpoznanych trudności  wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły, udziela uczniowi niezbędnego wsparcia. 

8) W szczególnych przypadkach wychowawca może w porozumieniu z rodzicem ustala  i możliwy do udokumentowania sposób komunikacji i formy zdalnego uczenia się

 1. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo- profilaktyczny szkoły,

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,

3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,

4) kształtowanie osobowości ucznia,

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej,

7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami i zainteresowaniami,

9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,

10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia,

11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,

12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,

13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły, osiedla,

14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia,

15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,

17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,

18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej Zarządzeniami dyrektora szkoły,

19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i szkolnych,

20) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów.

 1. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej
  i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.
 2. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły
  w następujących przypadkach:

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,

2) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.

Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 7 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.

 1. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem samorządu klasowego i klasowej rady rodziców.
 2. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzja jest ostateczna.
 • § 39
 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną
  i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą
  i opiekuńczą;
 3. Do zadań nauczyciela należy:

1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania,

3) właściwie organizować proces nauczania,

4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem oceniania,

5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy,

6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie,

7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności,

8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów,

9) indywidualizować proces nauczania,

10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,

11) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły.  

12) realizować zajęcia z uczniami w formie zdalnej poprzez dostosowanie form i kryteriów oceniania do sytuacji zdalnego uczenia się i zakomunikowanie jej uczniom i rodzicom, z uwzględnieniem Przedmiotowych Zasad Oceniania oraz dostosowanie poziomu trudności zadań oraz formy przekazywania wiedzy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym w zakresie wskazanym w opiniach i orzeczeniach.

 • § 40
 1. Do zadań pedagoga i psychologa należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:
  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia w życiu szkoły,
  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły,
  3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w każdym prowadzonym wariancie kształcenia, w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
  4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
   i młodzieży,
  5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
   i pozaszkolnym uczniów,
  6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
  8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

1) rozpoznaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

2) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • § 40a

1. W szkole zatrudnia się pedagoga specjalnego

2. Zadania pedagoga specjalnego uzupełniają zadania realizowane przez innych nauczycieli specjalistów w zakresie rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz planowania dla nich wsparcia odpowiadającego ich potrzebom rozwojowym i edukacyjnym.

3. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności:                  

1) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w procesie diagnozy wewnątrzszkolnej zgodnie z przydziałem  czynności, zwłaszcza poprzez analizę i modyfikację stosowanych metod i narzędzi              

2) udzielanie wsparcia i pomocy nauczycielom w dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych poprzez:

   • udział w spotkaniach zespołów nauczycieli pracujących z uczniami z o.p.k.s;
   • wspieranie nauczycieli w opracowywaniu WOPFU i IPET;
   • udzielanie pomocy w ocenianiu efektywności podejmowanych działań.  wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w procesie diagnozy wewnątrzszkolnej zgodnie z przydziałem czynności, zwłaszcza poprzez analizę i modyfikację stosowanych metod i narzędzi

                   3) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w trakcie zajęć prowadzonych bezpośrednio z ucznia zgodnie z przydziałem czynności                  

  4) prowadzenie rozpoznania w zakresie skuteczności podejmowanych w szkole działań wobec uczniów z o. o p.k.s  i rekomendowanie dyrektorowi propozycji działań

                  5) wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów z o. o p.k.s, zwłaszcza poprzez:

   • udział w zebraniach nauczycieli dotyczących analiz efektów kształcenia i prowadzonych działań wychowawczych;
   • udzielanie porad i konsultacji.

                 6)  podejmowanie i prowadzenie innych działań w celu poprawy funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a zwłaszcza:

   • rozpoznawanie kompetencji nauczycieli i potrzeb doskonalenia;
   • przedstawianie radzie pedagogicznej w zakresie tematyki i form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym uczestniczenie w projektowani uchwały rady pedagogicznej w/s planu doskonalenia.

4. Pedagog specjalny prowadzi obowiązkową dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami,

             § 41

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

                  1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

                  2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

                  3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianiai pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

                  4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

                  5) udzielanie informacji bibliotecznych,

                  6) poradnictwo w wyborach czytelniczych,

                  7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,

                  8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego,

                  9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,

                  10) zapewnienie opieki uczniom nieuczęszczającym na lekcje religii i wdż, jeśli nie są to pierwsze i ostatnie zajęcia w planie klasy,

                  11) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów.

2.  Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:

                 1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców,

                 2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej,

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów mających problemy z nauką,

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego,

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich zamiłowań i uzdolnień,

6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze,

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność. 

 • § 42
 1. W szkole działają zespoły wychowawcze klas, składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w danym oddziale.
 2. Do zadań zespołu wychowawczego klasy należy:

1) ustalanie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

2) opracowywanie planów, programów, rozkładów nauczania i strategii pracy z uczniami danego oddziału z uwzględnieniem korelacji treści edukacyjnych,

3) rozpatrywanie spraw wychowawczych oddziału.

 1. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi wychowawca klasy.
 • § 43
 1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 2. Pracą zespołu kieruje koordynator powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania wyników nauczania,

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.

 • § 44
 1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania problemów wychowawczych wynikających z bieżących
 2. problemów uczniów.
 3. W skład zespołu wchodzą: pedagog, psycholog oraz wicedyrektor i wychowawca klasy.
 4. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły.
 5. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:

1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów,

2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły,

3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej,

4) opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego stała ewaluacja.

 ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

 • § 45
 1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.
 2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego
  i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.
 3. Rodzice są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

4) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego czasowo za granicą),

7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły.

 • § 46
 1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:

1) na pisemną prośbę rodziców,

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.

 1. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor.
 • § 47
 1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,

2) porad pedagoga szkolnego,

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,

5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami (dyżury pedagogiczne, zebrania).

 1. Do obowiązków rodziców należy:

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,

3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.

 1. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez regulamin Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ VII

UCZNIOWIE SZKOŁY

 • § 48
 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.
 2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 • § 49
 1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego stroju.
 2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje tarcza szkolna i strój galowy.

1) dziewczęta: biała bluzka, ciemna (granatowa, czarna) spódnica lub spodnie,

2) chłopcy: biała koszula, ciemne spodnie.

 1. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.
 2. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach niepozostawiających śladów.
 3. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.
 • § 50
 1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Uczeń ma także prawo do:

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów
w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,

12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,

13) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian
i ulepszeń w życiu klasy i szkoły,

14) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze),

15) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów,

16) pomocy materialnej w wyjątkowych sytuacjach.

 • § 51
 1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:

1) wychowawcy klasy,

2) dyrektora szkoły.

                        3) pedagoga szkolnego

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Skarga może być złożona w formie ustnej lub na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie. Pedagog szkolny wraz z wychowawcą analizują wydarzenie, zapoznają się ze stanowiskiem świadków oraz przygotowują dokumentację w ciągu 5 dni roboczych od powzięcia informacji. Pedagog szkolny po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego informuje o sprawie dyrektora Szkoły i przekazuje stosowną dokumentację.
 3. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
 4. Dyrektor rozpatruje skargę zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. 
 • § 52
 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych regulaminach, a w szczególności:

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,

4) systematycznego przygotowania do zajęć szkolnych,

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,

6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych (usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców w formie pisemnego oświadczenia złożonego za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub pisemnego oświadczenia złożonego na piśmie w terminie 7 dni od powrotu ze zwolnienia na zajęcia szkolne).

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

10) dbania o piękno mowy ojczystej,

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego: okazywać szacunek dorosłym i kolegom, przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności, szanować poglądy i przekonania innych, szanować godność i wolność drugiego człowieka, zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp.,

14) nie używania narkotyków ani innych środków odurzających,

15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu,

16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,

17) nosić obowiązujący w szkole strój szkolny,

18) nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły (poza użyciem za zgodą nauczyciela w wyjątkowych sytuacjach). Uczeń przynosząc do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne przynosi go na odpowiedzialność swoją i rodziców. Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych nie może naruszać dóbr osobistych innych osób oraz innych przepisów prawa. Nieprzestrzeganie zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w szkole skutkuje odnotowaniem tego faktu, jako aktywności niepożądanej w systemie oceniania zachowania.

                        19 ) na zajęcia on-line dołączać punktualnie, o godzinie określającej początek zajęć, opuszcza je po ich zakończeniu przez nauczyciela

                       20)  podczas lekcji prowadzonych on-line uczeń powinien okazywać szacunek innym uczestnikom spotkania tj.:

     • wyglądać schludnie, czysto,
     • powstrzymać się od spożywania posiłków, zabaw i wykonywania innych zbędnych czynności rozpraszających pozostałych uczestników spotkania,
     • zachowanie ucznia podczas zajęć szkolnych powinno cechować się dbałością o kulturę języka,
     • wypowiadanie własnych poglądów i słuchanie wypowiedzi innych odbywać się winno z należytą kulturą i szacunkiem, na polecenie nauczyciela uczeń ma obowiązek wyłączyć swój mikrofon,
     • niedopuszczalne jest używanie wulgaryzmów, okazywanie braku szacunku w stosunku do dorosłych i innych uczniów oraz zakłócanie przebiegu zajęć poprzez niewłaściwe zachowanie.
 1. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.
 • § 53
 1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:

1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy,

2) pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców,

3) pochwałę ustną dyrektora szkoły,

4) dyplom uznania,

5) stypendium,

6) nagrody w konkursach wewnątrzszkolnych.

 1. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być:

1) szczególne osiągnięcia w nauce,

2) aktywny udział w życiu szkoły,

3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach sportowych,

4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole.

 1. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły, decyzja jest ostateczna. 
 • § 54
 1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu szkoły.
 2. Uczeń może zostać ukarany za:

1)  naruszenie godności innej osoby,

 2) naruszanie norm współżycia społecznego,

 3) naruszanie zapisów prawa zawartego w statucie szkoły i regulaminach szkolnych.

 1. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie rady pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.
 2. Uczeń może ponieść następujące kary:

1) upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy,

2) upomnienie ustne dyrektora szkoły,

3) pisemne upomnienie dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy,

4) nagana dyrektora szkoły,

5) kara przeniesienia ucznia do równoległej klasy.

 

 • § 55
 1. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora oświaty na wniosek rady pedagogicznej, gdy:

1) zastosowanie kar z § 54 ust. 4 p. 1–5 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia,

2) w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu.

 • § 56

Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary

 • § 57
 1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.
 2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego. 

 ROZDZIAŁ VIII

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB  WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW 

 • § 58
 1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 • § 59
 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie:

 1.  uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,
 2. rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania,
 3. uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmiany w wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b).

     2.. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:

1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności.

 1. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole. 
 • § 60
 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
 2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.
 3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.
 5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia otrzymują do wglądu według zasad:

1) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w trakcie zajęć lekcyjnych,

2)  rodzice uczniów – zapoznają się z pracami w trakcie zebrań i spotkań z rodzicami, zgodnie z ustalanym harmonogramem lub w innym                   terminie i trybie, po uprzednim umówieniu się.

        6. W przypadku prowadzenia zdalnego nauczania ocenione pisemne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów są oceniane wg skali, jak w §62 statutu szkoły i odsyłane poprzez dziennik elektroniczny/komunikator na indywidualne konto mailowe uczniów.

 • § 61
 1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.
 2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.
 • § 62
 1. Bieżące oceny w klasach I–III, bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz oceny końcowe, ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący – 6

2) stopień bardzo dobry – 5

3) stopień dobry – 4

4) stopień dostateczny – 3

5) stopień dopuszczający – 2

6) stopień niedostateczny – 1

 1. Oceny bieżące wpisujemy do dziennika elektronicznego cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne w pełnym brzmieniu.
 1. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne w stopniach:

1) stopień celujący (6)   otrzymuje uczeń, który:

 1.  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia.
 2.  laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
  Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

2) stopień bardzo dobry (5)  otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie
 2.  sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązania zadań i problemów w nowych sytuacjach

3) stopień dobry (4)  otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania
 2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne

4) stopień dostateczny (3)  otrzymuje uczeń, który:

 1.  w ograniczonym zakresie opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu
 2.  rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem z pomocą nauczyciela

5) stopień dopuszczający (2)  otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował niezbędne minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania danej klasy, umożliwiające dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu. 
 2. jest w stanie przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności

6) stopień niedostateczny (1)  otrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu
 2. nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

        4. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w przedmiotowych zasadach oceniania.

        5. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

     6. W klasach IV-VIII śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne wynikają z ocen cząstkowych. Przy ich ustalaniu nauczyciel kieruje się średnią                                      ważoną,wyliczaną automatycznie w systemie kontroli postępów w nauce - dziennik elektroniczny, przy założonych wartościach wag danych kategorii ocen.

       7. Uczeń nie może otrzymać oceny niższej niż wyliczona zgodnie ze średnią ważoną, tzn. przyjmuje się, że jeśli uczeń uzyskał średnią w przedziale:

1,50 – 2,74 – otrzymuje ocenę dopuszczającą

2,75 – 3,74 – otrzymuje ocenę dostateczną,

3,75 – 4,74 – otrzymuje ocenę dobrą,

4,75 – 5,49 – otrzymuje ocenę bardzo dobrą,

5,50 – 6,00 – otrzymuje ocenę celującą.

 1. Uczeń może uzyskać ocenę wyższą niż ta, która wynika z obliczonej średniej ważonej, gdyż nauczyciel przy ustaleniu oceny kieruje się możliwościami ucznia, wkładem jego pracy
  i poczynionymi postępami. Pod uwagę brane są również inne formy aktywności, takie jak: osiągnięcia w konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, działalność w kole zainteresowań oraz prace dodatkowe.
 1. Nauczyciel zobowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania wiadomości i umiejętności edukacyjnych ucznia. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

  Uczeń  nieznający języka polskiego uczący się w oddziale  ogólnodostępnym otrzymuje informacje zwrotne w języku polskim z wykorzystaniem prostych zwrotów, umożliwiających korzystanie z aplikacji „Tłumacz”.
 1. Nauczyciele stosują różnorodne sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  a w szczególności:

1) sprawdziany – rozumiane jako zaplanowane przez nauczyciela dłuższe samodzielne pisemne prace kontrolne uczniów, przeprowadzane w szkole podczas zajęć edukacyjnych w celu sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności, obejmujące większą partię materiału:

 1. a) jednego dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian,
 2. b) w jednym tygodniu mogą być najwyżej trzy sprawdziany, zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem,
 3. c) sprawdzian powinien być poprzedzony lekcją powtórzeniową,
 4. d) sprawdzian powinien zostać sprawdzony, omówiony i przekazany do wglądu uczniom
  w ciągu dwóch tygodni;
 5. e) jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu
  z całym oddziałem, to powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem nie dłuższym niż dwa tygodnie od powrotu do szkoły.

2) kartkówki – rozumiane jako prace pisemne obejmujące materiał z ostatnich 3 tematów – kartkówki nie muszą być zapowiadane i muszą być sprawdzone, omówione i przekazane uczniom w ciągu jednego tygodnia;

3) prace na lekcji (indywidualna lub grupową);

4) wypowiedzi ustne;

5) w ramach oceniania bieżącego z zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej:

 • w klasach I-III nauczyciel nie zadaje uczniowi pisemnych i praktycznych prac domowych do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą.
 • w klasach IV-VIII nauczyciel może zadać uczniowi pisemną pracę lub praktyczną pracę domową do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, z tym że nie jest ona obowiązkowa dla ucznia i nie ustala się z niej oceny. Nauczyciel sprawdza wykonaną pracę przez ucznia pisemną lub praktyczną pracą domową i przekazuje mu informację zwrotną w formie ustnej lub pisemnej.

6) aktywność na lekcji -  za aktywność na lekcji uczeń może otrzymywać plusy.
Gdy zgromadzi 5 plusów uzyskuje ocenę bardzo dobrą, 4 plusy – ocenę dobrą.

7) prace grupowe;

8) wytwory własnej pracy ucznia;

9) projekty.

10)
a) Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
b) Informacja zwrotna dla ucznia zawiera:
1) Wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia;
2) Odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;
3) Wskazówki - w jaki spsoób uczeń powinien poprawić ocenę;
4) Wskazówki - w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.
c) Informacja zwrotna odnosi się do kryteriów oceniania podanych uczniom przed wykonaniem pracy.

 1. Przy wystawianiu oceny ze sprawdzianu ustala się:

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał 98% - 100% punktów oraz wykonał prawidłowo zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności;

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał 90% - 97% punktów;

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał 70% - 89% punktów;

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał 50% - 69% punktów;

5) ocenę dopuszczającą  otrzymuje uczeń, który uzyskał 30% - 49% punktów;

6) ocenę niedostateczną  otrzymuje uczeń, który uzyskał 0% - 29% punktów;

 1. Uczeń ma prawo zgłosić na początku lekcji nieprzygotowanie do zajęć w liczbie ustalonej przez nauczycieli, zależnej od ilości godzin realizowanego przedmiotu.
 2. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z uzupełnienia materiału na następne zajęcia
 3. Nie można zgłosić nieprzygotowania do sprawdzianów zapowiedzianych i zapisanych
  w dzienniku elektronicznym z wyłączeniem ucznia, o którym mowa w ust. 8.
 4. Uczeń po dłuższej, trwającej ponad tydzień, chorobie ma obowiązek uzupełnić braki
  w wiadomościach w ciągu tygodnia.
 5. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w terminie ustalonym w porozumieniu
  z nauczycielem, jednak nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia otrzymania oceny.
 6. Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka poprzez wpisy w dzienniku elektronicznym, podczas wywiadówek, których roczny harmonogram podaje dyrektor do 15 września oraz spotkań indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielem. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły informacje o osiągnięciach i postępach ucznia przekazywane są drogą elektroniczną, w tym na konferencjach online
 • § 63
 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

        1a. Ocena klasyfikacyjna zachowania w okresie kształcenia na odległość uwzględnia w szczególności:

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia rozumianych jako udział i aktywność na zajęciach prowadzonych zdalnie, systematyczne wykonywanie zadanych prac, wywiązywanie się z zadań zleconych przez nauczycieli;
 • przestrzeganie zasad ustalonych przez szkołę w ramach kształcenia na odległość, w szczególności niezakłócanie zajęć prowadzonych online;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej na zajęciach zdalnych i w komunikacji elektronicznej  z nauczycielami,  kolegami i koleżankami;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły poprzez uczestnictwo w kontynuowanych przez szkołę zwyczajach i tradycyjnych działaniach szkoły organizowanych na odległość;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób – przestrzeganie zasad zachowania podczas trwającej pandemii w zakresie możliwym do weryfikacji przez nauczycieli np. podczas lekcji wychowawczych;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią – np. przestrzeganie zasad zajęć lekcyjnych ustalonych przez szkołę, nieudostępnianie kodów i haseł do lekcji prowadzonych online;
 • pomoc kolegom w pokonywaniu trudności w posługiwaniu się technologią informatyczną
 1. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
 2. Kryteria śródrocznej i rocznej oceny zachowania w klasach I-III:

1) postawa wzorowa - Uczeń sumiennie przygotowuje się do zajęć, często podejmuje zadania dodatkowe. Wzorowo spełnia obowiązek szkolny. Zawsze uzupełnia braki wynikające z nieobecności. Zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych
i rówieśników, nigdy nie używa 'brzydkich słów". Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze koleżeński.  Jest  punktualny.  Wzorowo  zachowuje  się   podczas  wycieczek,  wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie uczestniczy w    życiu    klasy    i    szkoły.    Zawsze    utrzymuje    ład    i    porządek    w    miejscu    pracy.

2) postawa bardzo dobra- Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć. Spełnia obowiązek szkolny i uzupełnia braki z nim związane. Najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Bez zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje np. dyżurnego. Dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

3) postawa dobra- Uczeń zazwyczaj jest dobrze przygotowany do zajęć. Spełnia obowiązek szkolny i zazwyczaj uzupełnia braki związane z nieobecnością.  Zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński. Zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach
i sporach. Czasami spóźnia się na zajęcia. Nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zwykle utrzymuje ład  i porządek w miejscu pracy.

4) postawa poprawna- Uczeń często jest nieprzygotowany do zajęć. Nie zawsze jego nieobecności są usprawiedliwione. Uczeń czasami niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób i rówieśników, używa wulgaryzmów. Nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa. Niekiedy jest konfliktowy, bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. Często spóźnia się na zajęcia. Zdarza się, że sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych. Nie zawsze  wywiązuje się z powierzonych mu funkcji, np. dyżurnego. Czasami niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i  szkolnego. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy.

5) postawa niewłaściwa - Uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Jego nieobecności są często nieusprawiedliwione. Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób i rówieśników, używa wulgaryzmów. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest niekoleżeński. Jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. Nagminnie spóźnia się na zajęcia. Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych. Nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji, np. dyżurnego. Niszczy
i nie szanuje mienia własnego, cudzego i  szkolnego. Niechętnie uczestniczy w życiu klasy
i szkoły. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy.

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się wg następującej skali MEN:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne.

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania dla klas IV – VIII ustala się

według następujących kryteriów:

1)  za punkt wyjścia przyjęto kredyt 200 punktów, który otrzymuje każdy uczeń na

początku danego półrocza,

2) ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się  na podstawie

uzyskanych przez ucznia punktów (z uwzględnieniem przysługujących

limitów punktów ujemnych):

 1. a) zachowanie wzorowe: 250 i więcej punktów,

uczeń aspirujący do oceny wzorowej nie może w trakcie półrocza otrzymać

więcej niż 10 punktów ujemnych,

 1. b) zachowanie bardzo dobre: 220 - 249 punktów

uczeń aspirujący do oceny bardzo dobrej nie może otrzymać więcej niż 20 punktów ujemnych w trakcie półrocza.

 1. c) zachowanie dobre: 190 - 219 punktów

uczeń aspirujący do oceny dobrej nie może w trakcie półrocza otrzymać

więcej niż 30 punktów ujemnych,

 1. d) zachowanie poprawne: 160 - 189 punktów

uczeń aspirujący do oceny poprawnej nie może w trakcie półrocza

otrzymać więcej niż 40 punktów ujemnych.

W ramach przyznanych limitów na powyższe oceny, uczeń nie może mieć punktów ujemnych za aroganckie zachowanie wobec uczniów i pracowników szkoły, agresję słowną i fizyczną oraz niszczenie mienia szkoły.

 1. e) zachowanie nieodpowiednie: 140 - 159 punktów

ocenę nieodpowiednią otrzymuje także uczeń w przypadku, gdy uzyska mniej niż 140 punktów a jego zachowanie nie ma znamion o charakterze patologicznym, demoralizującym lub przestępczym.

 1. f) zachowanie naganne: 139 i mniej punktów

ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

- notorycznie wagaruje i ucieka z lekcji,

- z premedytacją niszczy mienie szkoły i innych osób,

- jest arogancki i agresywny wobec nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów, używa wulgarnego słownictwa, stosuje zaczepki słowne, ubliża, poniża,

- pali papierosy, spożywa alkohol, przynosi do szkoły niebezpieczne

przedmioty,

- dopuszcza się na terenie szkoły i poza nią przewinień posiadających charakter przestępczy: wyłudzanie pieniędzy, kradzież, zastraszanie, pobicie, fałszowanie dokumentów i podpisów

- zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych osób.

 1. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie uzyskanej przez uczniów sumy punktów, o której mowa w ust.5 oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących dany oddział, najpóźniej na 6 dni przed zebraniem Rady Pedagogicznej dotyczącym klasyfikacji.
 2. Szczegółowe ustalenia dotyczące punktów z zachowania uczniów klas IV - VIII.

 

Punkty dodatnie – do dyspozycji każdego nauczyciela.

Liczba punktów

Kryteria oceny

Częstotliwość

15

Udział w szkolnych konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych.

Każdorazowo

30

Udział w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych.

Każdorazowo

5

Promowanie wizerunku szkoły poza jej terenem.

Każdorazowo

10

Uczestnictwo w rajdach w ramach działalności szkolnego koła turystycznego.

Każdorazowo

10

Aktywny udział w uroczystościach szkolnych.

Każdorazowo

od 5 do 15

Praca na rzecz szkoły po zajęciach lekcyjnych – patrz: kryteria szczegółowe.

Każdorazowo

5

Praca na rzecz klasy po zajęciach lekcyjnych – patrz: kryteria szczegółowe.

Każdorazowo

3

Podejmowanie inicjatyw Samorządu Uczniowskiego na terenie szkoły.

Każdorazowo

10

Wolontariat (UNICEF, pomoc zwierzętom)

Każdorazowo

5

Pomoc kolegom w nauce – (za miesiąc)

Każdorazowo

3

Terminowe rozliczanie się ze wszystkich zadań
i zobowiązań.

Każdorazowo

 

Punkty dodatnie – do dyspozycji wychowawcy.

Liczba punktów

Kryteria oceny

Częstotliwość

2

Regularne uczęszczanie do szkoły
(z wyjątkiem usprawiedliwionych sytuacji zdrowotnych i losowych).

Raz w półroczu

2

Punktualne przychodzenie na każdą lekcję.

Raz w półroczu

3

100% frekwencja (premia)

Raz w półroczu

3

Aktywna działalność w organizacjach szkolnych i wyjątkowa inicjatywa w podejmowaniu różnych form pracy na terenie szkoły.

Raz w półroczu

5

Wysoki poziom kultury osobistej, uprzejmość, życzliwość wobec osób dorosłych i kolegów, dbałość o wygląd.

Raz w półroczu

3

Właściwe współdziałanie w zespole klasowym
i prawidłową postawę w rozwiązywaniu konfliktów.

Raz w półroczu

 

Punkty ujemne – do dyspozycji każdego nauczyciela.

Liczba punktów

Kryteria oceny

Częstotliwość

5

Powtarzające się przeszkadzanie
w prowadzeniu lekcji, niewykonywanie poleceń nauczycieli.

Każdorazowo

10

20

Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów, wulgarne słownictwo, zaczepki słowne, ubliżanie.

Obrażanie, znieważenie nauczyciela i innego pracownika szkoły

Każdorazowo

5

Przeszkadzanie podczas imprez i uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.

Każdorazowo

15

Bieganie na terenie ciągów komunikacyjnych szkoły.

Każdorazowo

2

Zaśmiecanie otoczenia.

Każdorazowo

15

Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

Każdorazowo

15

Upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody osób na nich przedstawionych.

Każdorazowo

10

Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem innych osób bez ich zgody.

Każdorazowo

10

Niszczenie mienia szkoły i prywatnej własności innych.

Każdorazowo

  

Punkty ujemne – do dyspozycji wychowawcy.

Liczba punktów

Kryteria oceny

Częstotliwość

3

Spóźnienia na zajęcia (każde po 3 punkty)

Każdorazowo

5

Ucieczka z lekcji, samowolne opuszczenie budynku szkolnego przed zakończeniem zajęć, każdy dzień nieusprawiedliwiony.

Każdorazowo

5

Niewłaściwy strój galowy i codzienny, makijaż, kolczyki, farbowanie włosów, brak obuwia na zmianę.

Każdorazowo

20

Palenie papierosów, e-papierosów, spożywanie alkoholu, napojów energatycznych i innych uzywek, przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów.

Każdorazowo

30

Przewinienia na terenie szkoły posiadające znamiona przestępstwa: wyłudzanie pieniędzy, kradzież, zastraszanie, pobicie, fałszowanie podpisów i dokumentów, zachowania zagrażające bezpieczeństwu.

Każdorazowo

 1. Kryteria szczegółowe dotyczące pracy na rzecz szkoły po zajęciach lekcyjnych,
  a w szczególności:
 • ustawianie i sprzątanie krzeseł na imprezy szkolne – 5 pkt
 • sprzątanie po dyskotece szkolnej – 5 pkt
 • dekorowanie korytarzy szkolnych i sal na imprezy – 5 pkt
 • prace porządkowe na terenie szkoły i wokół budynku szkolnego

(za 2 godziny przepracowane w danym miesiącu) – 5 pkt

 • zbiórkę surowców wtórnych (w zależności od ilości dostarczonej

w danym miesiącu) – od 5 do 15 pkt

 • samodzielne przygotowanie pomocy szkolnych – 5 pkt
 • aktywna działalność w samorządzie szkolnym (za całe półrocze) – 5 pkt
 1. Kryteria szczegółowe dotyczące pracy na rzecz klasy po zajęciach lekcyjnych,
  a w szczególności:
 • aktywne wykonywanie obowiązków dyżurnego (za tydzień) – 5 pkt
 • aktywna praca w samorządzie klasowym (za całe półrocze) – 5 pkt
 • przygotowanie i wykonanie dekoracji klasy – 5 pkt
 • opracowanie i wykonanie gazetki klasowej – 5 pkt
 • przygotowanie imprezy klasowej – 5 pkt
 • prace porządkowe w klasie (za 2 godziny przepracowane w danym

miesiącu) – 5 pkt

 • systematyczne podlewanie kwiatów (za miesiąc) - 5 pkt
 1. Kryteria przyznawania tarczy WZOROWEGO UCZNIA


1) Uczeń wzorowy ma :

 1. a) wybitne osiągnięcia w wymaganych standardach w zakresie wiedzy i umiejętności
 2. b) nie sprawia kłopotów wychowawczych
 3. c) ma nienaganną frekwencje (usprawiedliwione wszystkie godziny)
 4. d) wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych
 5. e) szanuje mienie szkoły i otoczenia

f ) prezentuje wysoką kulturę słowa i kulturę osobistą

 1. g) jest zaangażowany w życie klasy

h ) bezinteresownie i widocznie służy pomocą koleżeńską

 1. i) bierze aktywny udział w organizowanych konkursach i zawodach

2) Ocena z zachowania ucznia wzorowego powinna być wszechstronnie konsultowana przez wychowawcę ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w tej klasie.

3) Średnia ocen ucznia wzorowego w klasach IV- VIII wynosi 5,0.

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły podstawowej.
 2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły przy ocenie zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego obecność, pilność, samodzielność i terminowość wykonywania zadań, zaangażowanie
 • § 64
 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu stycznia.
 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I–III szkoły podstawowej w przypadku:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć,

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

 1. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej, oraz

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole, oraz

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

 1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.
 • § 65
 1. Nie później niż na 30 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych wychowawcy informują uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania poprzez wpis oceny w odpowiednim miejscu e-dziennika:

1) poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych należy rozumieć ocenę wpisaną przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w odpowiednim miejscu e-dziennika na 30 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

2) poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania należy rozumieć ocenę wpisaną przez wychowawcę w odpowiednim miejscu e-dziennika na 30 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 1. Informację o zebraniach z rodzicami podaje się poprzez wpisanie w odpowiednim miejscu e-dziennika, wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej szkoły oraz zamieszczenie jej na stronie internetowej szkoły.
 2. Nieobecność rodziców na wymienionym zebraniu lub brak potwierdzenia odczytania informacji w dzienniku elektronicznym, zwalnia szkołę z obowiązku poinformowania
  o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz
  o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie wskazanym
  w statucie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z informacją o przewidywanych ocenach.
 3. Uczeń lub rodzic nie później niż w terminie trzech dni po uzyskaniu wiadomości o przewidywanej ocenie mogą złożyć w sekretariacie, kierowany do dyrektora szkoły, wniosek o podwyższenie przewidywanej oceny. Wniosek winien zawierać uzasadnienie i wskazanie o jaką ocenę uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 4. Uczeń lub rodzic może wnioskować o podniesienie przewidywanej oceny z najwyżej trzech zajęć edukacyjnych i wyłącznie o jeden stopień wyżej.
 5. Wyższa niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być ustalona wyłącznie na podstawie wyniku rocznego sprawdzianu wiadomości i umiejętności.
 6. Dyrektor po rozpatrzeniu złożonego wniosku może wyrazić zgodę na roczny sprawdzian, wyznaczając termin jego przeprowadzenia nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Sprawdzian ma formę pisemną.
 7. Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 8. Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian zawiera ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem
  i jest do wglądu uczniów i rodziców w sposób określony w statucie z wyjątkiem sprawdzianu , o którym mowa w ust. 8, z którego sporządzany jest protokół zawierający
  w szczególności opis zadań praktycznych i stopień ich wykonania przez ucznia oraz uzyskaną ocenę.
 9. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie może być niższa od przewidywanej, niezależnie od oceny uzyskanej ze sprawdzianu.
 10. Na 2 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele ustalają i wpisują do dziennika elektronicznego oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 11. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole, prowadzonych także w formie zdalnej.
 12. Uczeń, który ukończył 18 rok życia nie jest już objęty obowiązkiem szkolnym i może zostać skreślony z listy uczniów. Taka sytuacja może nastąpić, gdy pełnoletni uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego lub w rażący sposób narusza prawa i obowiązki ucznia. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą.
 • § 66
 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. Uczeń nieklasyfikowany ma wystawianą ocenę naganną z zachowania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
 • § 67
 1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia
  w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić
  o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.
 5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 6. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.
 • § 68
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
  że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej
  z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż
  w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
z danych zajęć edukacyjnych,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Przepisy ust. 1–5 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
  W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 • § 69
 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 5. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
 • § 70
 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne
  i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty.
 2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte
  w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 3. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • § 71
 1. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści:

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Stanisława Staszica w Łodzi.

 1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 2. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu.
 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • § 72
 1. Szkoła posiada sztandar.
 2. Szkoła posiada Ceremoniał szkolny, będący odrębnym dokumentem, opisuje także organizację świąt państwowych i szkolnych w placówce.
 • § 73
 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala statut.
 2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły,
  a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
 3. Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni po nowelizacji statutu, opracowuje i publikuje tekst jednolity statutu.
 4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.
 5. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
 • § 74
 • 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Szkoły Podstawowej nr 42 im. Stanisława Staszica w Łodzi” uchwalony 10  maja 2022 roku.

  2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 27 września 2022 roku.