Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: +48 786 087 929

Pedagog i psycholog szkolny

PEDAGOG SZKOLNY 
p. Agnieszka Błaszczyk-Szmidt

Witamy w nowym roku szkolnym 2022/23

Poniedziałek 08.00 -14.00

Wtorek 11.30-17.30

Środa 08.00-13.00

Czwartek 08.00-13.30

Piątek 08:00-13.00

PSYCHOLOG SZKOLNY/PEDAGOG SPECJALNY  
p. Monika Sikorska

Poniedziałek 8.00-12.00

Wtorek 8.00-13.00

Środa 8:00-12:00

Czwartek 10.00-16.00

Piątek 8:00-13:00

 Zadania pedagoga, pedagoga specjalnego i psychologa w szkole:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Instytucje wspierające 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6

ul. Rzgowska 25
tel. 42 681-92-82

 

Specjalistyczna Poradnia Rozwoju i Terapii

ul. Hipoteczna 3/5
tel. 42 653-76-75

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi

ul. Wyszyńskiego 86
tel. 42 688-20-70; 42 688-21-62

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży "Nowa"

ul. Tatrzańska 109
tel. 42 643-28-02,
SMS.: 796 647 004

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży "Remedium"

ul. Dąbrowskiego 17/21
tel. 42 230-91-28

 

Centrum Medyczne Medycyna Grabieniec
Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży

ul. Chłopickiego 49
tel. 42 611–10-89

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży "Trimed"

ul. Zawiszy Czarnego 8/10
tel. 42 657-20-23

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Oddział Psychiatrii Młodzieżowej
ul. Czechosłowacka 8/10
tel. 42 675-72-66

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dzienny Ośrodek Terapeutyczny Dla Młodzieży
ul. Bardowskiego 1
tel. 42 651-43-12, 42 653-91-59

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Franciszkańska 85
tel. 42 640-65-91

 

Dom Samotnej Matki

ul. Broniewskiego 1a
tel. 42 688-18-49

 

Centrum Służby Rodzinie

ul. Broniewskiego 1a
tel. 42 682-20-22, 684-14-60

 

Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży PROM

ul. Jaracza 40
tel. 42 630-03-73

 

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień "MONAR"

ul. Tuszyńska 106
tel. 42 646-40-12

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

III Wydział Pracy Środowiskowej ul. Będzińskiego 5
tel. 42 684-44-81

-  PPS Łódź, ul. Dąbrowskiego 33,  tel. 42 647 02 22
-  PPS Łódź, ul. Senatorska 4,  tel. 42 683 37 55
-  PPS Łódź, ul. Paderewskiego 47,  tel. 42 682 04 72
-  PPS Łódź, ul. Paderewskiego 47  (dawniej na Będzińskiej)  tel.  42 683 48 58, 42 683 48 59, 42 683 48 60, 42 683 48 61, 42 683 48 62, 42 683 48 63
-  PPS Łódź, ul. Rzgowska 170,  tel.42 645  93 70
-  PPS Łódź, ul. Wróblewskiego 18 VI piętro,  tel. 42 637 03 81, 42 637 07 20 
-  PUNKT PRZENIESIONY NA ul. KILIŃSKIEGO 102/102a
-  PPS Łódź, ul. Wróblewskiego 18 IV piętro,  tel. 42 637 77 43 
-  PUNKT PRZENIESIONY NA ul. KILIŃSKIEGO 102/102a

 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

ul. Gdańska 111
tel. 42 639-95-81, 42 639-95-82

 

Punkt Pomocy Charytatywnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej

ul. Wólczańska 108
tel. 42 637 53 50

 

Łódzki Oddział OkręgowyPolskiego Czerwonego Krzyża (PCK)

ul. Piotrkowska 203/205
tel. 42 636-11-22

 

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel. (22) 583-66-00

 

WAŻNE TELEFONY

 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  tel. 116111
 • Narkotyki-Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania
  tel. 0801 199 990
 • Niebieska Linia - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  tel. 0801 120 002
 • Telefon "Stop Przemocy" dla Dzieci i Młodzieży oraz ich Rodziców
  tel. (042) 682 28 37
 • Fundacja Pomocy Rodzinie „Opoka” telefon interwencyjny
  tel. (042) 630-61-80
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  tel. (0-42) 630-11-02
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka
  tel.: (0-22) 626-94-19 lub (0-22) 745-06-01
 • Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji „Dzieci Niczyje”
  tel. (0-22) 616-02-68

 

CIEKAWE STRONY DLA RODZICÓW